..

جنو برايفسي جارد (GPG)

pub   rsa4096 2021-10-22 [SC] [expires: 2022-10-22]
      F8317186660A17B0D489927B5ABC31FFD562E337
uid           [ultimate] ManeraKai <manerakai@protonmail.com>
sub   rsa4096 2021-10-22 [E] [expires: 2022-10-22]

تحميل